Rapporter

Alla undersökningar och utredningar som vi gör är inte tillgängliga för allmänheten. Beställaren har alltid hela rätten till materialet. Vissa rapporter finns dock publicerade i olika former.

Du når rapporterna omväxlande i formatet .pdf med hjälp av Acrobat Reader (programmet går att hämta gratis från Adobes hemsida här) eller .doc Microsoft Word.

 

 

SPICI – studien, Study of Patient Information after Coronary Intervention
Till rapport
Till rapport
(english ver.)

Taltidningen 2.0 Utvecklingsprogram kring framtidens taltidningar, 2012
Till rapport

Ring direkt – flexibel användning av förmedlingstjänster, Omnitor
Till rapport

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. En studie om vilka framgångsfaktorerna är för personer som har nedsattsynförmåga, nedsatt rörelseförmåga eller är teckenspråkiga döva. Beställd av funktionshinderförbunden Sveriges Dövas Riksförbund SDR, DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och Synskadades Riksförbund SRF.

Rapporten finns teckentolkad på SDRs hemsida www.sdr.org
Rapporten finns inläst på SRFs hemsida www.srf.nu

Funktionshindrades tillgång till och utnyttjande av teletjänster. Post och Telestyrelsen (Kommunikationsmyndigheten PTS)
På uppdrag av Post- och Telestyrelsen har HANDU AB genomfört utredningen ”Kvalitetsmätning inom verksamhetsgren – Handikapp” och ”Funktionshindrades tillgång till och utnyttjande av teletjänster”. I Post- och telestyrelsens (PTS) instruktion åläggs myndigheten att årligen redovisa konsekvenser av den tekniska och ekonomiska utvecklingen på telemarknaden med avseende på tjänsteutbud, prisutveckling och servicegrad för bland annat olika regioner och abonnentkategorier
Till rapport
Till rapport

Utvärdering av användningen av tjänsten Teletal
Utredningsinstitutet HANDU har utvärderat kontinuerligt tjänsten Teletal under flertalet år.  På http://www.teletal.se kan ni läsa om tjänsten.

Kvalitetsutvärdering av texttelefonitjänsten
På uppdrag av Eniro 118 118 AB genomfördes, 2008-2009 en kvalitetsutvärdering av tjänsten texttelefoni. På http://www.texttelefoni.se kan ni läsa om tjänsten,.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
På uppdrag av De Handikappades Riksförbund, DHR,  Förbundet Rörelsehindrade, FöR, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, RTP och Synskadades Riksförbund, SRF.  En studie med 1219 kvinnor medverkande kvinnor med olika funktionsnedsättningar svarar på frågor om mäns våld gentemot dem
Till rapport
Till lättläst verision

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät 2010
”2010 genomfördes 712 intervjuer med personer som studerar med stöd av TPB:s högskoleservice. Syftet var att få en bild av vad studenterna tycker om de medier och den service TPB erbjuder. Undersökningen genomfördes av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av TPB.
Till rapport

Användarundersökning av teknik, läsvana och läsupplevelse bland taltidningsprenumeranter 2008
”2008 genomfördes 772 intervjuer med prenumeranter på dagstidningars taltidningsversion i syfte att få kunskap om användarna rörande teknik, läsvana och läsupplevelse. Undersökningen genomfördes av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Taltidningsnämnden, TTN, i samband med utredningarna Framtida inriktning för taltidningsverksamheten i Sverige och Samverkan för ökad tillgänglighet.”  Utredningsinstitutet HANDU AB genomförde en ny under hösten 2010 en studie bland ett slumpmässigt urval prenumeranter på dagstaltidningar. Studien bygger på totalt 580 genomförda intervjuer
Till rapport

Användarundersökning av teknik, läsvana och läsupplevelse bland taltidningsprenumeranter 2010
Utredningsinstitutet HANDU AB genomförde en ny uppföljande undersökning av mätningen år 2008 under hösten år 2010. En studie bland ett slumpmässigt urval prenumeranter på dagstaltidningar. Studien bygger på totalt 580 genomförda intervjuer
Till rapport

Projekt Student Direkt, Talboks och Punktskriftsbiblioteket; TPB
Intervjuenkät med nedladdande studenter. Under februari 2009 genomförde Utredningsinstitutet HANDU AB, på TPB:s uppdrag, en intervjuenkät med de låntagare som ingick i projektets fas I. De hade då kunnat använda tjänsten sedan november 2008
Till rapport

Strömmande läsning, Talboks och Punktskriftsbiblioteket, TPB
Strömmande läsning innebär att man läser talböcker vid datorn direkt uppkopplad mot TPB:s digitala bibliotek. Syftet med projektet var att undersöka användningsområden för och behov av strömmande läsning för TPB:s målgrupper.
Till rapport

Användarundersökning av teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter och studenter
”Under våren och sommaren 2008 genomförde TPB med hjälp av Utredningsinstitutet HANDU AB en omfattande marknadsundersökning bland användare av talböcker och länstaltidningar. Urvalet var rikstäckande och skedde i samarbete med folkbiblioteken. Totalt genomfördes 729 telefonintervjuer. Resultatet av undersökningen är ett unikt material som bland annat ger statistiskt säkerställda siffror kring medelålder och IT-tillgång hos TPB:s målgrupp.”
Till rapport

Mångfaldsprojektet. Ds 2000:69
På uppdrag av Näringsdepartementets Mångfaldsprojekt genomförde HANDU en uppföljning av funktionshindrade akademikers tillträde till arbetsmarknaden. Regeringskansliet, Näringsdepartementet Ds 2000:69.
Till rapport

Assistansanvändare tycker till om LSS-kommitténs förslag
Assistansanordnarna har tillfrågat 1000 assistansanvändare om vad de tycker om LSS-kommitténs förslag.
Till rapport

Det blir mer stöd till barn och unga med synskador när kommun, landsting och stat samverkar!
En studie bland Sveriges kommuner och skolor samt föräldrar till barn med synskador i förskolan och skolan på uppdrag av Synskadades Riksförbund.
Till rapport

IT-support i hemmet riktad till personer med funktionsnedsättning och äldre
På uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet gjordes en kartläggning av behov av IT-support. En enkätstudie till landets syncentraler, hjälpmedelscentraler och Regionala data- och kommunikationscentra. Mer om förstudien på http://www.hi.se
Till rapport

Levnadnivåundersökning för personer med dövblindhet
Beställd av Nationellt Kunskapscentrum för Dövblindfrågor.
Till rapport

Levnadsnivåundersökning 2005
1005 stycken synskadade, rörelsehindrade, hörselskadade eller döva personer svarar på 87 frågor om sina levnadsförhållanden
Till rapport

”Katastrof på recept”
HANDU genomförde medlemsundersökningen inom Förbundet Blödarsjuka i Sverige inför deras sammanställning av vitboken om blödarsjuka; ”Katastrof på recept”.

Boken kan beställas via hpp://www.fbis.se. Se även information från SVT

Barn och ungdomars delaktighet vid val av IT-hjälpmedel
Hjälpmedelsinstitutet, 2005.
Till rapport

Synskadade barn talar om IT-hjälpmedel
Hjälpmedelsinstitutet, 2005.
Till rapport

Astma- och Allergiförbundets kartläggning över astmavården i fem län/regioner
Astma- och Allergiförbundet, september 2010.
Till rapport

Hjälpmedelsutredningen. SOU 2004:83
Till rapport

 Äldre med hörselnedsättning. Vård och omsorg om äldre
(HRF/Handu 2003), som ingår i Socialstyrelsens lägesrapport).
Till rapport

Läge för dialog
En studie om relationen mellan studieförbund och kommuner. Folkbildningsförbundet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Bildningsförbundet i Skåne, Västerbotten och Västra Götaland.
Till rapport
Till rapport

 

 


Handu AB  |  info@handu.se

 

Kommentarer inaktiverade.