Arbetsmetoder

Postala enkätundersökningar
Telefonundersökningar
Gruppdiskussioner och Fokusgrupper
Djupintervjuer
Webbundersökningar

Vår kärnkompetens är en kombination av kunskap och erfarenheter inom områdena utredningsmetodik och statistik, beteende- och samhällsvetenskap samt ekonomi. Vi har erfarenhet från det privata näringslivet, organisationer, stat och kommun. Uppdragen utförs med den kompetens som behövs vid varje enskilt tillfälle. Därför genomför vi även vid behov uppdrag i samarbete med externa partners. Detta gör att vi kan belysa frågor från många håll, samtidigt som vi kan gå på djupet. Med ett brett kontaktnät och kvalificerade samarbetspartners har vi kapacitet att utföra såväl stora som specialinriktade uppdrag. Arbetsmetoderna varierar efter uppdragens karaktär och vi använder oss av beprövade vetenskapliga metoder och verktyg. Vi arbetar med både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Faktainhämtning kan ske via: – telefonintervjuer – gruppdiskussioner (även på teckenspråk) – gruppintervjuer – personliga intervjuer – postala enkäter – via olika datamedier. I vissa uppdrag handlar det om faktainsamling och utredningsarbete utifrån olika skriftliga källor. Ibland kan det vara fråga om att anordna workshops eller seminarier. Handu AB arbetar för att upprätthålla ett nära och förtroendefullt samarbete med uppdragsgivarna. Erfarenheten bekräftar att detta främjar kvalitén på uppdragen. Handu AB utför sina arbeten med full respekt och integritet för de medverkande i undersökningsprocessen. Allt arbete utgår från perspektivet jämlikhet och full delaktighet för alla individer. Därför gör vi också undersökningar på alla media – för att alla skall kunna delta efter sina förutsättningar. Handu AB arbetar metodmässigt och vi tillhandahåller genomförda arbeten med hög kvalitet, noggrannhet och precision utifrån en ömsesidig överenskommelse. Metodvalet styrs av uppdraget och kan även omfatta kombinationer av olika metodområden. Genom att komplettera en kvantitativ undersökningsmetod med kvalitativa metoder som djupintervjuer eller fokusgrupper blir det möjligt att få en djupare och bakomliggande förståelse till de statistiska resultaten.
Upp på sidan

Postala undersökningar
De svarande tillfrågas och svarar per post på pappersformulär. Postala undersökningar är kostnadseffektiva när du vill nå ut till en stor målgrupp med frågor. Postala undersökningar på anpassad svenska underlättar för döva personer och personer som har läs- och skrivsvårigheter att besvara undersökningar. Du kan också välja att skicka en DVD med dina frågor på teckenspråk till döva personer. Handu AB tillhandahåller alla stegen i undersökningsgången, eller de steg som du behöver hjälp med. Handu AB erbjuder hela eller delar av undersökningsprocessen: – Undersökningsupplägg – Frågekonstruktion – Layout – Distributionsrutin – Urvalskonstruktion – Statistikbearbetning – Analys och rapportskrivning – Presentation
Upp på sidan

Telefonundersökningar
Passar bra om du snabbt vill veta något av många människor. Telefonundersökningar underlättar också för personer med synskada att besvara frågor. Telefonintervjuer kan huvudsakligen göras på två olika sätt, det kvalitativa och det kvantitativa sättet. Kvantitativa telefonintervjuer – Många personer tillfrågas och du får snabbt svar på dina frågor. – De svarande väljer oftast på fasta svarsalternativ under intervjuns gång. – Resultaten presenteras i siffror. Kvalitativa telefonintervjuer – Ett fåtal personer tillfrågas. – Intervjun följer en frågeguide och de svarande har inga fasta svarsalternativ att välja mellan. Alla svarar med sina egna ord. – Resultaten presenteras i analyserande text där olika personers uppfattningar diskuteras löpande.
Upp på sidan

Undersökningar via Internet och e-post
Om du vill att de skall gå snabbt eller om du vill att de svarande skall kunna använda sitt eget media. Kanske vill du kontakta alla som du har på din sändlista? Kanske vill du göra en medlems- eller arbetarundersökning via e-post?
Upp på sidan

Gruppdiskussioner och Fokusgrupper
Att samla en grupp människor att samtala kring dina frågeställningar tillför svaren den dynamik som bara ett samtal mellan människor kan åstadkomma. De svarande diskuterar sig fram till olika svar på frågan och får stimulans av varandra. Handu AB erbjuder gruppdiskussioner och fokusgrupper. Du får inte svaren i siffror, men du får en djupare inblick i hur de tillfrågade personerna resonerar. Ett kvalitativt sätt att arbeta på. Intervjusituationen leds direkt av projektledarna med en bisittare/observatör som för anteckningar.
Upp på sidan

Djupintervjuer
Djupintervjuer är bra att använda sig av när du vill ha djupare insikter i hur människor tänker i olika frågor. De svarande berättar med egna ord och i sin egen takt hur de tänker om det du vill veta. Ett kvalitativt sätt att fråga på. Djupintervjuer kan göras per telefon eller vid ett personligt möte. Handu AB erbjuder djupintervjuer som ger den enskilda svarande möjligheter att åskådliggöra deras erfarenheter och vad som ligger bakom deras svar.
Upp på sidan

Kundnytta
I allmänhet används resultaten av vårt arbete till beslutsunderlag, förankringsprocesser, förhandlingar och/eller opinionsbildning.

En del kunder vet hur man bäst använder sig av det framtagna resultatet. Men vi vet dock att många kunder idag inte utnyttjar fullt ut den information som resultatet ger. Vi ger därför tips och råd så att användningen av materialet ökar.
Upp på sidan

 

 


Handu AB  |  info@handu.se

 

Kommentarer inaktiverade.